Miljöinformation

Vår miljöpolicy ska ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet där övergripande, detaljerade och mätbara miljömål fastställs och följs upp.  Den sammanfattar vår strävan att fortlöpande arbeta med ständiga förbättringar.

 

Miljöpolicy 

Olofströms Kraft AB skall verka för att kommuninnevånarna förses med energi, fjärrvärme, VA och ett fiberoptiskt nät. Vår miljöpolicy skall ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet, där övergripande, detaljerade och mätbara miljömål fastställs och följs upp. Den sammanfattar vår strävan att fortlöpande arbeta med ständiga förbättringar. 

Vi skall arbeta med en helhetssyn, förebyggande 
åtgärder och ständiga förbättringar för att minska 
påverkan på miljön och ta tillvara råvaror på ett 
effektivt sätt. 

Vi skall utbilda, informera och stimulera vår 
personal till engagemang, delaktighet och ansvar 
inom miljöområdet. 

Vi skall sträva efter att i varje sammanhang ta hänsyn 
till miljön dock inom gränsen för ekonomisk och teknisk 
rimlighet och ställa samma krav på våra leverantörer, 
entreprenörer och andra samarbetspartners som oss själva. 


En förhandsbedömning av miljökonsekvenserna skall 
utföras och utvärderas innan större projekt påbörjas. 


Vi skall sträva efter att förhindra föroreningar, 
minska avfall och användning av fossila bränslen 
samt arbeta för återvinning och återanvändning, 
istället för deponi där så är möjligt. 


Använda tillämpliga lagar och förordningar som minimikrav och tillgodose att gällande säkerhet, hälsa, kvalitet och miljö följs. 

Vi skall utvärdera och ompröva miljöpolicyn en gång 
om året, och hålla den tillgänglig för allmänheten. 


Vi är medvetna om att de mål vi sätter upp 
endast kan uppnås genom samarbete i organisationen och med våra kunder, därför är information en viktig del i miljöarbetet.

Det innebär att:

  • Vi planerar verksamheten tillsammans med övrig samhällsplanering utifrån vad naturen långsiktigt tål och gör miljökonsekvensbeskrivningar innan större investeringar beslutas. 
  • Vi strävar efter hög totalverkningsgrad i våra anläggningar. 
  • Vi ser miljöarbetet som en naturlig del i utvecklings-och förändringsarbete. 
  • Vi ser våra medarbetares engagemang som en nyckel till ett bra miljöarbete. 
  • Vi söker ny kunskap om miljöeffekter i samband med produktion och distribution av energi och vatten samt stöder forskning och utveckling inom området. 
  • Vi redovisar miljöarbetet sakligt och öppet. 
  • Vi ställer i takt med marknadens utveckling motsvarande miljökrav på våra leverantörer. 
  • Vi strävar efter att vårt slam ska ha en sådan kvalitet, att den kan användas som växtnäringskälla i jordbruket.