Om vatten och avlopp

Olofströms Krafts affärsområde Olofströms Miljö och Vatten svarar för den allmänna VA-försörjningen i Olofströms kommun. På uppdrag av Olofströms Kraft sköter SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst AB) driften av Olofströms VA-anläggning. SBVT ansvarar för att cirka 3 400 VA-kunder får rent dricksvatten i sina kranar, samt tar hand om avloppsvattnet. 

Det finns idag två reningsverk i kommunen som tillsammans behandlar cirka 2 000 000 m3 avloppsvatten om året.

Ledningsnätet delas in i två huvudgrupper: vatten och avlopp. I Olofströms kommun finns cirka 200 km vattenledningar och cirka 300 km avloppsledningar.

14 pumpstationer leder bort avloppsvattnet vidare till reningsverket i Jämshög. 

 

Årsrapport

Enligt Vattentjänstlagens 50 § skall alla kommunala VA-huvudmän årligen upprätta en särredovisning (separat resultat- och balansräkning) för sin verksamhet. Årsrapporten för 2022 kan läsas här: Särredovisning VA – affärsområde 14

 

Egen webbsida

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) har en egen webbsida, sbvt.se, där mer information om deras verksamhet finns.