Dagvatten

Dagvatten är regn och smältvatten som kommer från till exempel hustak, vägar och parkeringsplatser. För att undvika översvämningar leds dagvattnet via brunnar och stuprör vidare till dagvattenledningar vars uppgift är att leda vattnet vidare. 

Läs mer på SBVT:s webbplats