Betalning för överskottsel

Som småskalig elproducent får du betalt för den överskottsel du levererar in på vårt elnät. Av oss som elnätföretag har du rätt till ersättning (se prislista). Du kontaktar det elhandelsföretag som du vill sälja elen till. 

Skattereduktion vid mikroproduktion

Från den 1 januari 2015 finns det möjlighet att få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

De nya reglerna omfattar anläggningar om max 100A. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme upp till 30 000 kWh för den el som matas in i elnätet, dock max 18 000 kr per år. För att du ska kunna tillgodogöra dig skattereduktionen, krävs det att du är nettokonsument. Om du producerar mer el än var som konsumeras beviljas endast en skattereduktion på ett belopp som motsvarar konsumtionen. Elnätsföretagen kommer att lämna kontrolluppgifter om hur mycket el som matas in och ut i anslutningspunkten.

Skattereduktionen gäller både för privatpersoner och näringsidkare. 

Intäkter

Kunder som säljer mikroproduktion kan förutom skattereduktionen få betalt från ett elhandelsföretag för försäljningen och även få betalt för nätnyttan från elnätsföretaget. Skatteverket ställer dock krav på att den som vill få ersättning för sin produktion ska vara momsregistrerad.

Möjlighet till elcertifikat

Du kan också ansöka om att få elcertifikat som kan säljas på elcertifikatmarknaden. Till elcertifikat behövs en särskild elmätare. Övriga frågor angående elcertifikat hanteras av ditt elhandelsföretag och av Energimyndigheten

Momspliktighet 

Mikroproducenten ska skriftligen informera Nätägaren om Mikroproducenten är momspliktig för sin produktion av el för att moms på nätnyttoersättning ska betalas ut.

Kunden ansvarar för att lämnad information till Nätägaren är korrekt och ska på begäran uppvisa momsregistrering. Mikroproducenten är vidare skyldig att utan uppmaning snarast möjligt informera Nätägaren om när momspliktighet förändras. Om momsutbetalning skett på grund av att Mikroproducenten lämnat felaktig information ska Mikroproducenten återbetala det felaktigt utbetalda momsbeloppet omedelbart oavsett om Mikroproducenten inte förstått att informationen var felaktig.