Fjärrvärmetaxor 2024

Styrelsen beslutade 2023-10-06 att höja fjärrvärmetaxan med i genomsnitt 21 % för 2024. Höjningen blir på den rörliga avgiften så den är påverkbar genom förbrukade antal kWh. Grunden för prisökningen är de kraftigt ökade kostnader för för fjärrvärmeproduktion, samt ökat underhållsbehov. Vi gör fortlöpande investeringar för att öka kvaliteten och leveranssäkerheten i fjärrvärmenätet, som ger er kunder en trygghet. 

 

Fjärrvärmetariff för enskilda villor

Pris från och med 2024-01-01 är 1,33 kr kWh inkl moms.

 

Taxa för leverans av fjärrvärme för annat än enskilt bruk

1. Inledning

Denna taxa reglerar tillsammans med ”Allmänna Avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för annat än enskilt bruk” och ”Instruktion för anslutning till fjärrvärme” villkoren för leverans av fjärrvärme från Olofströms Kraft AB.
Avtal om leverans av fjärrvärme avser, om inte annat särskilt överenskoms, kundens totala energi- och effektbehov vid anslutningspunkten. Avtalet baseras vid anslutningstillfället på lämnade uppgifter avseende erforderligt energi- och effektbehov.

2. Abonnemangseffekt

Abonnemangseffekten fastställs av Olofströms Kraft AB genom beräkning.
Beräkningen innebär att medeltalet av de två senaste kalenderårens normalårs-
korrigerade energiförbrukning i kWh divideras med talet 2200 för flerbostadshus och
gruppanslutna enfamiljshus. För affärs- och industrilokaler, kontor, skolor och
separat anslutna enfamiljshus användes talet 1700.
Den framräknade effekten avrundas nedåt till närmaste 1-, 5- eller 10-tal för abonnentstorlekarna mindre än 50 kW, 50 till 200 kW respektive större än 200 kW.
Justering av abonnemangseffekten görs av Olofströms Kraft AB varje år med hänsyn till uppmätt värmebehov, dock endast om avvikelsen från tidigare värde överstiger 5 %.

För abonnemang med avvikande konsumtionsmönster eller för fastigheter med
värmetekniska installationer, t ex värmepump, spillvärmeutnyttjande m m fast-
ställer OKAB individuella tal med vilken energiförbrukningen skall divideras för
beräkning av abonnemangseffekten.

Vid nyanslutning av fastigheter fastställer Olofströms Kraft AB abonnemangseffekten med hänsyn till värmetekniska beräkningar eller tidigare oljeförbrukning.

3. Årliga avgifter

Allmänt
För kunder med Värme Standard, Värme Extra och Värme Lågtemperatur erläggs en årlig avgift bestående av fast avgift, effektavgift och energiavgift enligt formeln. För kunder med Avbrytbar Värme erläggs endast energiavgift.

Årliga avgifter = A + B + C
A= Fast avgift, se punkt 3.1
B= Effektavgift, se punkt 3.2
C= Energiavgift, se punkt 3.3

3.1 Fast avgift
Fast avgift utgår i förhållande till framräknad abonnemangseffekt enligt punkt 2.
Fast avgift (A) för helt år framgår av taxa enligt punkt 4
Där A= Fast avgift i kronor som fastställes av Olofströms Kraft AB styrelse att normalt gälla oförändrad under ett år.

3.2 Effektavgift
Effektavgift utgår i förhållande till framräknad abonnenteffekt enligt punkt 2.
Effektavgift (B) för helt år beräknas enligt följande:

B= kW x b

där

kW = framräknad abonnemangseffekt enligt punkt 2
b = avgift i kr/kW som fastställs av Olofströms Kraft AB styrelse att normalt gälla oförändrad under ett år. Avgiften grundar sig på Olofströms Kraft AB:s kostnader för gjorda investeringar, personal och administration, drift och underhåll samt erlagda avgifter.

3.3 Energiavgift
Energiavgiften grundas på den uppmätta energiförbrukningen.
Energiavgift utgår enligt följande:

C = Ww x Bv + Ws x Bs

där

Bv = Energiavgift vinter Kr/MWh
Bs = Energiavgift sommar Kr/MWh
Ww = den under vinterperioden förbrukade energin (Mwh)
Ws = den under sommarperioden förbrukade energin (Mwh)

Sommarperioden omfattar månaderna maj, juni, juli, augusti och september.
För värmeleverans till kunder med Värme Lågtemperatur reduceras energiavgiften med 15% för den värme som erhålls från fjärrvärmesystemets returledningsnät.

4. Taxa
De i taxan ingående delarna A, b, Bv och Bs beslutas av Olofströms Kraft AB styrelse. Enligt beslut av Olofströms Kraft AB styrelse gäller fr o m 2024-01-01 och tills vidare följande  taxa.

  Taxa I Taxa II Taxa III Taxa IV Taxa V
kW 0-100 100-250 250-500 500-1000 >1000
Fast avgift (A) kr/år 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
Effektavgift (b) kr/kW,år 543 448 411 389 372
Energiavgift Bv kr/MWh 702 702 702 702 702
Energiavgift Bs kr/MWh 702 702 702 702 702

 

På samtliga priser tillkommer lagstadgad mervärdesskatt f n 25 %.

5. Anslutningsavgift
Olofströms Kraft AB lämnar uppgift om anslutningsavgift i varje enskilt fall.

6. Ersättning för befintlig pannanläggning
Ersättning för befintlig pannanläggning utgår normalt inte.

7. Tillämpningsbestämmelser
Olofströms Kraft AB äger att i erforderlig omfattning utfärda närmare bestämmelser avseende taxans och övriga bestämmelsers tillämpning samt träffa uppgörelser om värme-leverans på andra villkor än enligt denna taxa i speciella fall, såsom:

  • Leverans av fjärrvärme till kund där anslutning till fjärrvärmesystemet är förknippad med onormalt höga investeringskostnader för Olofströms Kraft AB
  • Anslutning av byggnad eller grupp av byggnader, där anläggningskostnaderna för abonnentcentral och eventuella sekundärkulvertar blir onormalt höga
  • Värmeleverans av tillfällig eller säsongsmässig karaktär
  • Värmeleverans med temperaturnivåer i fram- eller returledning som orsakar Olofströms Kraft AB onormala kostnader.

8. Debitering
Årlig fast avgift debiteras månadsvis. Energiavgift preliminärdebiteras för betalning den månad energiförbrukningen avser. Avräkning baserat på uppmätt energiförbrukning sker halvårsvis. Leverans av fjärrvärme anses påbörjad vid den tidpunkt Olofströms Kraft AB dragit in servisledning i aktuell fastighet som den rimligen tar för kunden att upphandla och installera erforderlig utrustning för mottagande av fjärrvärme.

9. Övrigt 
Fast avgift och energiavgift grundar sig på det kostnadsläge som gäller vid avtalets upprättande. Om kostnadsläget för Olofströms Kraft AB skulle ändras genom ändringar i skatt, avgifter eller annan åtgärd från det allmännas sida har Olofströms Kraft AB rätt att ändra avgifterna i denna taxa i motsvarande grad.