Samråd för nytt tillstånd för avlopps­­reningsverket i Jämshög, Olofström

Jämshög avloppsreningsverk ligger i södra delen av Olofströms kommun. Till avloppsreningsverket leds kommunalt och industriellt avloppsvatten från tätorterna Olofström, Jämshög, Kyrkhult, Vilshult och Gränum. Antalet anslutna personer är ca 11 000 stycken.

Utbyggnad av verket är tillståndspliktigt enligt Miljöbalken och Olofströms Kraft AB, kommer därför att ansöka om nytt tillstånd för att bedriva verksamhet på befintlig plats.

Ansökan avser en utbyggnad för att möta mer omfattande krav på rening samt minska påverkan vid låga flöden till recipient vid avloppsreningsverket. Reningsverket i Jämshög avses därför omprövas och kompletteras med kväverening.

Verksamheten kommer att ha kapacitet för att ta emot och rena avloppsvatten med en belastning motsvarande maximalt 15 000 personekvivalenter. I den nu aktuella ansökan avses inte några ytterligare ytor tas i anspråk utan om- och nybyggnationer inom befintlig fastighet bedöms vara tillräckliga för att klara kommunens behov av rening av avloppsvatten.

Samrådsprocessen

Ansökan om nytt tillstånd omfattar en rad moment och präglas av stor öppenhet som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Första tillfället för den som berörs av verksamheten att lämna synpunkter är under samrådsprocessen som ska genomföras innan ansökan upprättas och lämnas till Länsstyrelsen.

Samråd sker via brevutskick till myndigheter, närboende och övriga berörda samt annonsering i lokaltidningar och utförlig information på Olofströms krafts hemsida, med möjlighet att lämna synpunkter. Efter samrådsprocessen kommer en samrådsredogörelse att upprättas. Av den framgår vilken information som lämnats och en sammanfattning av de synpunkter och förslag som framförts från berörda. Samrådsredogörelsen kommer att ingå i ansökan om tillstånd.

Lämna synpunkter

Kontakta gärna miljösamordnare Matilda Johansson, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, på telefon 010-211 97 26 för ytterligare information. Upplysningar om förhållanden i omgivningen eller annat som bör tas hänsyn till i den fortsatta planeringen mottages tacksamt.

Synpunkter ska skickas skriftligen till:
Skåne Blekinge Vattentjänst AB 
Bruksgatan 1a
295 31 Bromölla

 

Eller via e-post till matilda.johansson@sbvt.se. Samtliga synpunkter ska vara SBVT tillhanda senast den 2021-01-29.

 

Nedan finns samrådsunderlag och svarsformulär att ladda ner som PDF.