Finanspolicy

Finanspolicyn är ett ramverk för kommunen och dess bolag. Här anges hur skuld- och
tillgångsförvaltning ska bedrivas och rapporteras samt vilka finansiella risker som får tas och hur risktagandet kan begränsas. Vidare beskriver finanspolicyn hur ansvaret för
finansieringsverksamheten ska fördelas och på vilka organisatoriska nivåer olika uppgifter
hänförliga till finansverksamheten ska utföras.