Avbrottsinformation

Vi utför ständigt underhåll och investerar i byte av luftledningar mot markförlagda kablar. Den enskilt största orsaken till strömavbrott är kraftiga vindar som fäller träd över elledningarna. Datan nedan gäller för år 2020.

 

Sammanställning av rapporterade data

Avbrott orsakade av eget nät

                                                                                                                      SAIDI                SAIFI 

Oaviserade långa avbrott, >3 minuter och <12                                          19,65                 0,41
timmar i uttagspunkt

Oaviserade långa avbrott, ≥12 timmar och ≤24                                          3,33                      0
timmar i uttagspunkt 

Oaviserade långa avbrott, >24 timmar i                                                            0                      0
uttagspunkt

Aviserade avbrott i uttagspunkt                                                                    2,53                0,02

MAIFIE för korta avbrott i uttagspunkt och gränspunkt orsakade                                MAIFIE
genom snabba eller fördröjda automatiska återinkopplingar                                        0,001

 

Avbrott orsakade av överliggande nät eller inmatningspunkt

                                                                                                                      SAIDI                SAIFI 

Oaviserade långa avbrott, >3 minuter och <12                                                0                        0
timmar i uttagspunkt

Oaviserade långa avbrott, ≥12 timmar och ≤24                                               0                        0
timmar i uttagspunkt

Oaviserade långa avbrott, >24 timmar                                                             0                        0
i uttagspunkt

Aviserade avbrott i uttagspunkt                                                                        0                        0

MAIFIE för korta avbrott i uttagspunkt och gränspunkt orsakade                                MAIFIE
genom snabba eller fördröjda automatiska återinkopplingar                                                 0

 

System Average Interruption Duration Index (SAIDI) används för elkraftsystem och är ett kundviktat tillförlitlighetsindex. Indexet kan både användas för att beräkna historiska händelser eller för att stimulera framtida scenarier (exempelvis jämföra olika investeringsalternativ). Enheten är avbrottslängd per kund och år. Redovisas vanligtvis i minuter eller timmar.

SAIDI = Summan av all kundavbrottstid
                         Totalt antal kunder

Exempel: Om ett elnät består av två uttagspunkter med 40 respektive 60 abonnenter, där den förstnämnda är utan ström under totalt 0,5 timmar under året, blir SAIDI = (40*4 + 60*0,5)/(40 + 60) = 1,9 h/år, kund.

SAIFI, System Average Interruption Frequency Index. SAIFI används för elnätsystem och är ett kundviktat tillförlitlighetsindex. Indexet kan både användas för att beräkna historiska händelser eller för att stimulera framtida scenarier (exempelvis jämföra olika investeringsalternativ). Enheten är antal avbrott per kund och år.

SAIFI = Summa antal kundavbrott
                    Totalt antal kunder

Exempel: Om ett elnät består av två uttagspunkter med 40 respektive 60 abonnenter, där den förstnämnda drabbas av 2 och den sistnämnda av 1 avbrott under året, blir SAIFI = (40*2 + 60*1)/(40 + 60) = 1,4 fel/år, kund.

Vad som räknas som ett kundavbrott kan variera, med det är vanligt att inte ta med mycket korta avbrott (exempelvis avbrott under 3 minuter). Exempelvis kan det definieras av landets lagstiftning vilka avbrott som skall rapporteras, ibland används indexet MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) för mycket korta avbrott. Ett annat mått som uppskattar felfrekvensen är MTBF.

CAIDI, Customer Average Interruption Duration Index. CAIDI är ett tillförlitlighetsindex som används för elkraftsystem. Indexet kan både användas för att beräkna historiska händelser eller för att stimulera framtida scenarier (exempelvis jämföra olika investeringsalternativ). CAIDI är genomsnittlig avbrottstid per kundavbrott och är lika med SAIDI/SAIFI. Enheten är vanligtvis minuter eller timmar. Ett annat mått på avbrottstid är MDT.

CAIDI = Summan av all kundavbrottstid
                   Totalt antal kundavbrott