Olofströms Krafts policy för elmätning

 

Nya krav på elmätning

Regeringen och Energimyndigheten har beslutat om nya funktionskrav på elmätare, som gäller från och med den 1 januari 2025. Läs mer på olofstromskraft.se/elmatare samt i Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Dessa krav innebär bland annat att alla elmätare ska kunna registrera en mängd parametrar samt vara fjärravlästa. De måste dels vara elektroniska, dels vara försedda med någon form av kommunikation.

Det finns idag inga möjligheter till undantag från funktionskraven. Olofströms Kraft installerar därmed inga nya mekaniska mätare, utan endast nya timavlästa mätare. Kunder som har en mekanisk elmätare kommer att få den utbytt till en modern fjärravläst mätare senast den 31 december 2024. Eventuell överenskommelse som tecknats mellan Olofströms Kraft och kunden avseende självavläsning gäller tills bytet är genomfört.

 

Grund för policyn

Olofströms Kraft gör inga medicinska bedömningar utan grundar sin policy på utlåtande kring elektromagnetiska fält från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Se broschyren Magnetfält och hälsorisker, utgiven i samverkan av ett flertal myndigheter.

 

Så fungerar nya elmätaren

Elmätaren är en elektronisk enhet, som mäter kundens energianvändning och eventuella elproduktion. Även andra storheter mäts för att kunna fastställa kvaliteten av elleveransen till varje kund. Mätaren skickar sina mätvärden till Olofströms Krafts IT-system genom att kommunicera via mobilnätet (4G) med hjälp av LTE-M och NB-IoT. LTE-M och NB-IoT som är kommunikationsmetoder för överföring av små datameddelanden.

I mätaren sitter ett modem, som motsvarar det modem som sitter i en vanlig mobiltelefon och uppfyller alla de krav som också gäller för mobiltelefoner. Kommunikationen sker normalt fyra gånger per dygn, då elmätaren skickar sin data varav 0.1 W strålas ut i 800 MHz-bandet i maximalt en sekund, fyra gånger per dygn. Denna effektförbrukning kan jämföras med en mobiltelefonladdare, en lågenergilampa eller en klockradio. Elmätaren avger därför inte mer magnetfält än denna typ av utrustning och uppfyller alla de krav på EMF och radiosändare som gäller i Europa, (se Directive 2014/53/EU).

Det som avger mest magnetfält är elinstallationen i sig och den påverkas inte av vilken typ av elmätare som är installerad. Magnetfältet från en elektronisk elmätare är mindre än 0,5 μT på 0,5 meters avstånd.

 
Ändring av mätarens placering

Om kunden önskar flytta elmätarens placering för att få den så lång från huset som möjligt, är detta åtgärder som står kunden fritt att göra. Det ska dock utföras av ett auktoriserat elföretag. Åtgärden bekostas av kunden.

 

Regler om elektromagnetisk kompatibilitet

Det är Elsäkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för elektromagnetisk kompatibilitet. EU-direktivet för produkter benämns 2014/30/EU, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

EMC-lagen (SFS 1992:1512), förordningen (SFS 2016:363) och föreskriften (ELSÄK-FS 2016:3) med ändringsföreskrift (ELSÄK-FS 2016:4) implementerar direktivet i Sverige

SFS 1992:1512 Lag om elektromagnetisk kompatibilitet

SFS 2016:363 Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet

ELSÄK-FS 2016:3 från Elsäkerhetsverket, föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet, ändrad genom ELSÄK-FS 2016:4.

Du hittar reglerna om elektromagnetisk kompatibilitet på Riksdagens webbplats.

 

Senast uppdaterad 2022-05-27