Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 inträdde GDPR, General Data Protection Regulation, som är EU:s nya dataskyddsförordning. Den nya dataskyddsförordningen ersätter PuL, Personuppgiftslagen i Sverige och omfattar alla företag som hanterar och lagrar personuppgifter. Det handlar kortfattat om att stärka skyddet för dig som privatperson vid behandling av personuppgifter. Vi vill härmed informera dig om vad som gäller för personuppgiftsbehandlingar hos Olofströms Kraft AB.

 

Informationen innefattar samtliga tjänster från Olofströms Kraft AB  och dess dotterbolag (Olofströms Kabel-TV AB, Olofströms Kraft Nät AB och Olofströms Energiservice AB), gemensamt nedan kallad Leverantören. 

Leverantören är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som den behandlar.  

Leverantören samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten/näringsidkaren eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar leverantören.  

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av leverantören för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för leverantörens berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.  

Leverantören kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.  

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om leverantören har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens, eller en enskild firmas, ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten/näringsidkaren ska kunna fullgöras.  

Konsumenten eller en företrädare för näringsidkaren har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av leverantören. Konsumenten/näringsidkaren kan även begära rättelse. Konsumenten/näringsidkaren har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.  

Konsumenten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).  

Konsument/näringsidkare som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. 
 

*Gällande näringsidkare: Formellt träder ändringen i kraft två månader efter denna underrättelse.
**Gällande näringsidkare: Formellt träder ändringen i kraft två månader efter denna underrättelse.
I samband med villkorsförändringar finns enligt fjärrvärmelagen en rätt till förhandling, medling och uppsägning av avtal.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud stödjer organisationen och ser till att vi tillmötesgår de lagar och förordningar som gäller inom dataskyddsområdet. Dataskyddsombudet har även till uppgifter att kontrollera att personuppgifter hanteras på rätt sätt och i enlighet med det som står i dataskyddsförordningen (GDPR). Om du vill se vilken information som vi har registrerat om dig, kan du beställa ett registerutdrag från dataskyddsombudet. Det gör du genom att mejla till: dataskyddsombud@okab.net