Konsumentens rättigheter gällande elnät

Vi vill att du skall vara en nöjd kund hos oss. Välkommen att höra av dig om vi inte uppfyller dina förväntningar. 

Konsumenternas rättigheter behandlas specifikt i kapitel 11 i Ellagen (pdf) och hanterar bland annat avtalsvillkor, avstängningar, skadestånd och avbrottsersättning. Kapitlet behandlar även information om hur du ska gå tillväga för att lämna klagomål och vilka organ du kan vända dig till för information och tvistelösningar. 

Är du inte är nöjd kan du kontakta: 

Kundservice

Kontakta i första hand vår kundservice som har till uppgift att hjälpa till med kundärenden. För att underlätta hanteringen ha kunduppgifterna tillgängliga samt eventuella underlag i ärendet.

Reklamation

Om du inte är nöjd med svaret från kundservice kan du lämna en reklamation genom att fylla i formuläret kundklagomål och skicka till oss. Vi besvarar dina frågor, synpunkter och klagomål eller så hjälper vi dig vidare på bästa sätt.

Extern rådgivning

Om du vill ha extern rådgivning hur du går vidare i en tvist, finns följande myndigheter och instanser att tillgå:

Konsumentvägledaren kontaktas genom Konsumentverkets rådgivare. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning om frågor som rör elmarknaden.

Energimarknadsinspektionen (EI)  är en tillsynsmyndighet enligt ellagen som utövar tillsyn över elnätsföretagens nättariffer för överföring av el. Villkor och pris för anslutning prövas av EI. 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt hjälper till med konsumenttvister. 

Allmän domstol går att vända sig till för att pröva ett ärende.