Bevakning/röjning

Säker elförsörjning är ett av våra övergripande mål och ett kärnvärde som hela Olofströms Kraft jobbar kring. Även om vi inte kan påverka naturens krafter, har vi ända sedan stormen Gudrun år 2005 mer aktivt arbetat med att gräva ner elnätet för att skydda elförsörjningen så långt vi förmår.

De sårbara luftledningarna är ersatta med nedgrävd kabel på väldigt många sträckor i och runt om Olofström. Ett fåtal områden kvarstår där vi nu riktar in våra resurser.
 

Röjning

Var 6-8 år utför vi underhållsröjning av ledningsgatorna. Detta görs för är att se till att ingen vegetation, genom tillväxt eller väderpåverkan, kommer i kontakt med de strömförande linorna. Träd och buskar som når kraftledningarna kan bli strömförande. Om detta inträffar utlöses våra säkringar och reläskydd med strömavbrott som följd. Med väl röjda ledningsgator minskar såväl antalet driftstörningar som avbrottstidens längd. 
 

Till dig som markägare 

Var observant på ledningarna, lutande träd i dess närhet, skadade ledningsstolpar, stag eller dylikt. 

Du känner bäst till marken och vet var man kan förvänta sig vindfällor vid hårt väder. Dessa uppgifter är till stor nytta för oss och tas tacksamt emot. Vid röjning och gallring är det viktigt att gå ända fram till skogsgatans kant och att inte lämna unga smala björkar i närheten av ledningsgatan. Undvik att spara frötallar i ledningens närhet.
 

Bevakning

Vi hjälper gärna till och bevakar vid avverkning av träd som står nära en kraftledning. Hör av dig till oss innan du fäller trädet. Bevakningen är kostnadsfri.