Avtalsvillkor

Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket har efter förhandlingar träffat överenskommelse om avtalsvillkor avseende leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk samt för näringsverksamhet. 

Avtalsvillkoren gäller tills vidare och beräknas vara giltiga under lång tid. Villkoren får, efter samråd med berörda myndigheter, ändras av den som har utarbetat dem. Nätägaren har rätt att mot kunden införa ändringar.  

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Avtalsvillkoren för konsumenter

Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket. De ändrades senast i juni 2017. Dessa villkor ska enligt överenskommelsen med konsumentverket tillämpas från 1 april 2019.