Arbetsordning för styrelsen

 

Verksamheten i bolagen styrs förutom av lagstiftning även av Olofströms kommuns fastställda företagspolicy och ägardirektiv liksom av bolagsrutiner.

 

Arbetsordning för styrelsen i koncernen Olofströms Kraft AB  
Verksamheten i bolagen styrs förutom av lagstiftning även av Olofströms kommuns fastställda företagspolicy och ägardirektiv liksom av bolagsordningar. Övergripande mål är i övrigt att bolagen skall drivas på affärsmässiga och marknadsorienterade grunder.

 

 • Styrelsens sammanträden fastställs inför varje kalenderår enligt bilaga i styrelseprotokoll
 • Suppleanter kallas till styrelsemötena och har rätt att yttra sig även om hen ej ersätter ledamot. 
 • Kallelse till sammanträde med dagordning och erforderligt beslutsunderlag skall vara berörda tillhanda senast en vecka före sammanträdet. Kallelsen sänds per brev och/eller e-post.
 • Förslag till dagordning utarbetas av VD i samråd med styrelsens ordförande. 
 • Underlag för sammanträdesprotokoll skall tillställas samtliga ordinarie ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer vid utskick till nytt styrelsemöte. 
 • Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas före beslut i ärenden av principiell natur eller av större vikt. 
 • VD är föredragande inför styrelsen. VD avgör när en medarbetares närvaro krävs för t ex föredragande av ärende. 
 • Styrelsen fastställer arbetsinstruktion för VD. 
 • Styrelsen utvärderar VD:s arbetsinsats och att regelbundet tillsammans med VD i utvecklingssamtal göra ömsesidig utvärdering. 
 • Styrelsens ordförande förhandlar med VD om VD:s lön och övriga anställningsvillkor, samråder med kommunens förhandlingsdelegerade och rapporterar till styrelsen. 
 • Styrelsens ordförande eller VD svarar normalt för kontakter med massmedia men kan vid behov delegera till avdelningschef. 
 • Styrelsen reviderar årligen långsiktsplan och strategier för verksamheten. 
 • Styrelsen ansvarar för att bolagen har en ändamålsenlig organisation och effektiva handläggningsrutiner. 
 • Styrelsen följer och utvärderar löpande verksamhetens utveckling med hjälp av bl.a. rapporter enligt bilaga Rapporteringsinstruktion. Styrelsen ska se över informationsflödet och konsekvenserna i samband med storstörning. 
 • Arbetsordning för styrelsen fastställs årligen.