Dagvattenpolicy för Olofströms kommun

(gällande där det finns stöd i detaljplan)

  1. Dagvatten ska omhändertas på ett för platsen lämpligt sätt ur estetisk, biologisk och hydrologisk synpunkt. 
  2. Dagvattenhanteringen ska vara säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv, och den naturliga vattenbalansen ska eftersträvas. 
  3. Lokalt omhändertagande och avrinning i öppna system ska prioriteras före ledningssystem. 
  4. Dagvatten är en resurs för närmiljön och skall synliggöras där så är möjligt och motiverat. 
  5. Förorening av dagvatten ska begränsas speciellt vad gäller metaller och petroleumprodukter. Åtgärder för att minska föroreningar ska göras där det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt. 
  6. Principen för finansiering är att den som orsakar belastningen ska betala.