Elanvändarens rätt till skadestånd enligt ellagen


Skadestånd

Enligt reglerna i ellagen och elsäkerhetslagen kan du som drabbats av en skada vid elfel eller strömavbrott ha rätt till skadestånd.

För att få skadestånd krävs inte, till skillnad från rätten till avbrottsersättning, att avbrottet har varat viss tid, utan du kan även vid ett kort avbrott vara berättigad till skadestånd.

 

Att tänka på när du har fått skador i hemmet efter ett avbrott

Du har bevisbördan för skador och kostnader samt att skadorna beror på strömavbrottet. Du bör därför dokumentera skadorna. Några exempel på åtgärder du kan vidta för detta ändamål är:

 • Dokumentera skadan och ta fram underlag som kvitton för de kostnader du har haft på grund av strömavbrottet.
   
 • Om mat har blivit förstörd för att kyl/frys har varit strömlöst bör du ta kort på matvarorna och anteckna varorna och kostnaderna för matvarorna, så gott det går.
   
 • Om en apparat går sönder bör du kontakta elnätsföretaget innan du kontaktar en reparatör för besiktning. Det är inte säkert att elnätsföretaget tycker att apparaten behöver besiktas för att fastställa att orsaken till skadan på apparaten är strömavbrottet.
   
 • Akuta reparationer kan behöva göras innan det finns möjlighet att ha kontakt med elnätsföretaget, till exempel för att undvika att ytterligare skador eller kostnader uppstår. Be i så fall reparatören om en så kallad reparatörsrapport så att skadorna blir dokumenterade. 
   
 • Om en apparat i hemmet går sönder i samband med avbrottet och inte startar när strömmen kommer tillbaka bör du spara apparaten. Elnätsföretaget kan vilja göra en besiktning av produkten för att fastställa orsaken till att den slutat fungera.

Skadestånd till följd av avbrott omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

» Här kan du få vägledning av beslut från Allmänna reklamationsnämnden när det gäller skadeståndsanspråk
 

Preskriptionstid

Du måste kräva skadestånd från elnätsföretaget inom två år från det att skadan inträffade för att inte förlora din rätt till ersättning för skada orsakad av el eller skada till följd av avbrott.

Vid s.k. produktskada gäller att du måste kräva skadestånd inom tre år från det att du fick eller borde ha fått kännedom om att kravet kunde göras gällande, dock senast tio år från det att elnätsföretaget tillhandahöll elen.
 

Din hemförsäkring

Det framgår av din hem- eller villahemförsäkring om just ditt försäkringsbolag betalar ut ersättning för skador på grund av strömavbrott eller elfel. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller i ditt fall.

Du är inte skyldig att välja att yrka ersättning via ditt försäkringsbolag i första hand istället för via ditt elnätsföretag utan det avgör du själv. En anledning till varför vissa väljer att i första hand yrka ersättning ur försäkringen kan vara den kortare handläggningstiden.

Om du får försäkringsersättning med avdrag för självrisk har du i en del fall rätt till ersättning för självrisken från elnätsföretaget.
 

Rätten till skadestånd beror på orsaken till avbrottet

Kontrollansvar och strikt ansvar

Enligt ellagen föreligger ett så kallat kontrollansvar för uppkommen skada i samband med ett strömavbrott. Därutöver finns ett strikt ansvar i de skadeståndsbestämmelser i elsäkerhetslagen som handlar om ”skada orsakad av inverkan av el” och ”skada på grund av produktansvar”. Ett strikt ansvar betyder att ansvaret inträder oberoende av om företaget agerat vårdslöst eller inte.

Skadeståndslagen

Du kan också åberopa vanliga skadeståndsrättsliga regler. I så fall måste du kunna visa att skadan uppkommit på grund av företagets vårdslöshet.
 

Skadeståndsskyldighet enligt kontrollansvaret

Huvudregeln enligt ellagen (11 kap 10 §) är att du har rätt till ersättning för skada i samband med ett strömavbrott, förutsatt att det inte beror på din egen försummelse eller på elsäkerhetsskäl. För att elnätsföretaget ska kunna undgå skadeståndsansvar krävs att fyra förutsättningar ska vara uppfyllda samtidigt, nämligen att

 • ett hinder ska föreligga,
 • hindret ska ligga utanför elnätsföretagets kontroll,
 • elnätsföretaget ska skäligen inte ha kunnat förväntas räkna med hindret, och
 • elnätsföretaget ska skäligen inte ha kunnat undvika eller övervinna följderna.
   

Skadeståndsskyldighet enligt det strikta ansvaret

I samband med att en elanläggning återinkopplas efter ett strömavbrott kan olika fel uppstå, till exempel spänningsfel, frekvensfel med mera. Detta är inte strömavbrott i egentlig mening men kan i vissa fall hanteras enligt reglerna om skada som ”orsakas av el” eller reglerna om”produktansvar”.

I båda fallen är det en förutsättning att person- och/eller sakskada har uppkommit.

Ansvar för skada orsakad av el

Ansvaret i bestämmelsen förutsätter att skadan”orsakats av el”. Det är alltså den elektriska strömmen i sig som ska ha orsakat skadan. Det betyder att man först måste avgränsa själva händelsen innan man kan ta ställning till om bestämmelsen är tillämplig eller inte.

En klar gräns går mellan strömavbrott och skada ”orsakad av el”. Ett strömavbrott är oftast inte att hänföra till ”skada orsakad av el”. Däremot kan man säga att det i direkt anslutning till ett strömavbrott kan uppkomma oförutsedda konsekvenser. Exempelvis kan det i samband med att elen slås på uppstå sk ”transienter”. Dessa fel, som alltså uppkommer som en direkt följd av själva avbrottet, kan vara att hänföra till skada ”orsakad av el”.

Skadeståndsansvar på grund av produktansvar

Om en skada orsakas av säkerhetsbrist i el är elnätsföretaget skyldig att betala skadestånd för person- och/eller sakskada. Vissa kvalitetsbrister som kan ligga till grund för produktansvar är till exempel avvikelse i spänning, avvikelse i frekvens och uppkomsten av transienter. I samband med att elanläggningen återinkopplas efter ett strömavbrott kan dessa olika fel uppstå.

Ersättning enligt produktansvaret medför att en självrisk om 3.500 kronor dras av. Handlar det om sakskada måste skadan avse egendom som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt ändamål och som huvudsakligen användes för sådant ändamål vid tiden för skadan.
 

Skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen

Du kan också åberopa ersättning enligt vanliga skadeståndsrättsliga regler. Till skillnad från reglerna i ellagen och elsäkerhetslagen måste du då kunna visa att företaget handlat oaktsamt eller varit vållande till skadan. Det är oftast svårt men ibland kan själva skadans karaktär tala för att företaget förfarit vårdslöst.
 

Beslut om rätt till skadestånd

För att begära skadestånd tar du kontakt med företaget. Om du inte håller med om företagets beslut i ditt ärende kan du ta kontakt med Energimarknadsbyråns vägledning.

» Se Energimarknadsbyråns klagoguiden, hur du går vidare för att få ditt ärende prövat
 

Avräkning

Avbrottsersättning ska avräknas från skadestånd som enligt ellagen eller annan lag betalas ut på grund av samma strömavbrott. Det betyder att om du fått en skada i samband med ett strömavbrott som ger dig rätt till skadestånd, så utgår bara skadeståndsersättning till den del som överstiger ersättningen du får enligt reglerna om avbrottsersättning.

Om du exempelvis är berättigad till avbrottsersättning med 1000 kr och skadeståndsersättning med 1100 kr blir den totala ersättningen 1100 kronor (1000 kronor i avbrottsersättning och 100 kronor i skadestånd).