Övervakningsplan för elnätet

Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att vi som elnätsföretag agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden. I övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder vi ska genomföra för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på marknaden. 

Inrapporterade uppgifter samlas in med stöd av 3 kap. 17 a § ellagen. 

Rapporten skickas till Energimarknadsinspektionen senast den 15 mars varje år och finns även publicerad här på vår webbplats. 

 

Övervakningsplan För Olofströms Kraft Nät AB Enligt 3 kap. 17§ ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5)

Bakgrund:
Syftet med denna övervakningsplan är att få en övergripande bild av elnätsverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion i koncernen Olofströms Kraft AB:s totala verksamhet och att garantera att Olofströms Kraft Nät AB i egenskap av nätkoncessionshavare inser vikten av att agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande för att inte otillbörligt gynna någon aktör på elmarknaden, d v s elhandlare eller elproducent.

Övervakningsplanen ska i relevanta och tillämpliga delar för den enskilda processen i nätverksamheten, följas av personalen i enlighet med Olofströms Kraft Nät AB:s interna processer och rutiner.

Omfattning:
Övervakningsplanen omfattar nätkoncessionshavaren Olofströms Kraft Nät AB:s nätverksamhet. För Olofströms Kraft Nät AB innebär detta att en övervakningsplan upprättas avseende redovisningsområde REL 00143.

Juridisk åtskillnad:
Elnätsverksamheten bedrivs i Olofströms Kraft Nät AB. Kraven i 3 kap. 1:a § ellagen upprätthålls genom att koncernens elnätsverksamhet (Olofströms Kraft Nät AB) å ena sidan och koncernens elproduktion (Olofströms Energiservice AB) bedrivs i separata aktiebolag. Olofströms Kraft Nät AB ingår i koncernen Olofströms Kraft AB, som ägs till 100 % av Holje Holding AB (Olofströms Kommun). En koncern med elnät- och elproduktionsverksamhet. Ingen elhandel bedrivs.

Nedan visas koncernorganisationens struktur:

Olofströms Kraft Nät AB ingår i en koncern som bedriver elproduktionsverksamhet.

Olofströms Kraft Nät AB uppfyller 3 kap ellagen.

Holje Holding AB är ägare till samtliga aktier i Olofströms Kraft AB, som äger samtliga aktier i Olofströms Kraft Nät AB, Olofströms Kabel-TV AB och Olofströms Energiservice AB, som i sin tur är ägare till 50 % av aktierna i Klåvben AB (50 % ägs av Sydkraft Hydropower AB).

Funktionell åtskillnad:
Elnätsföretag med mindre än 100 000 kunder är undantagna från kraven på funktionell åtskillnad. Kraven på funktionell åtskillnad gäller därför inte för Olofströms Kraft Nät AB eftersom antalet elnätskunder uppgår till ca 13 400.
Olofströms Kraft Nät AB och Olofströms Energiservice AB har gemensam VD och gemensam styrelse. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Olofströms kommun på en mandatperiod (4 år).

Koncerngemensamma tjänster:
Olofströms Kraft Nät AB har ingen anställd personal. Alla tjänster tillhandahålls av Olofströms Kraft AB i enlighet med ett förvaltningsavtal som finns upprättat mellan parterna.
Redovisnings- och värderingsprincipen där fördelningsmallen ingår, finns som underlag i den officiella årsrapporten som är baserad på självkostnadsprincipen och är godkänd av auktoriserade revisorer. 
Genom att tillämpa rutiner och teckna avtal samt redovisa fördelning av nedlagd tid och resurser avseende elnätsverksamheten respektive elproduktionsverksamhet kan Olofströms Kraft Nät AB kontrollera och garantera att de koncerngemensamma tjänsterna tillhandahålls på marknadsmässiga villkor.

Marknadsmässiga villkor:
Olofströms Kraft Nät AB tillämpar redovisade rutiner för att säkerställa att ingen form av korssubventionering förekommer. Genom nämnd fördelningsmall, godkänd av auktoriserade revisorer, försäkras att tjänsterna är marknadsmässigt prissatta.
Upphandling av el för täckande av nätförluster görs enligt modell för portföljförvaltning och prissäkringar sker till marknadsmässigt pris.

Hantering av kommersiellt känslig information:
Kommersiellt känslig information hanteras enbart av personal som tilldelats uppdraget att hantera denna information. Detta följer av personalkategorins befattningsbeskrivning och övriga rutiner.
Kommersiellt känslig information skall också hanteras på ett sådant sätt att diskriminering gentemot övriga aktörer inte sker.
Olofströms Kraft Nät AB:s interna rutiner och processer, inklusive åtgärder i IT-system t ex begränsning av behörighet till IT-system, hindrar icke-behörigt anställda vid nätverksamheten eller annan verksamhet inom koncernen, tillgång till kommersiellt känsliga uppgifter på sätt som beskrivs nedan.
Olofströms Kraft Nät AB bedriver idag ingen elhandel. All kundinformation i samband med leverantörsbyten lämnas med automatik genom datasystem efter kundens val av elhandelsbolag.
Inhyrd personal som p g a avtalsförhållanden eller liknande utför arbete åt Olofströms Kraft Nät AB, utan att vara anställd i bolaget, skall jämställas med anställd i fråga om dessa skyldigheter.
Inkomna eller upprättade handlingar är enligt offentlighetsprincipen tillgängliga för alla som efterfrågar denna information. Endast information som skall hanteras med sekretess är att betrakta som känslig information.
Sekretess gäller för kommersiella uppgifter som kan medföra att enskild person lider skada. Sådana uppgifter kan i vissa fall vara uppgifter om avtalsförhållanden såsom avtalstid, pris, förbrukningsmönster m m.
Frågor rörande elproduktion från vattenkraften behandlas inte som känslig information. Värdet av produktionen hanteras åtskiljt från elnätet (eget bolag).

Utbildning till anställda för att motverka diskriminerande beteenden:
Med en väl genomarbetad mall för kostnadsfördelning, relativt långtgående funktionell uppdelning av arbetsuppgifter i organisationen och marknadsmässig prissättning på el för nätförluster är risken för diskriminerande beteende liten.
De största riskerna för diskriminerande beteende finns i kundtjänst i samband med hantering av olika kundärenden, t ex vid inflyttning eller då kunden har fått problem med beräknade mätarställningar från elleverantör etc. Risk för diskriminerande beteende finns också i samband med leverantörsbyten. Personal inom dessa personalkategorier skall därför årligen ha en genomgång av övervakningsplanen och utbildning i de delar som avser att hantera känslig information.
I syfte att undvika eventuella risker för diskriminering av kunder och andra aktörer i Olofströms Kraft Nät AB:s kontakt med nätkunder och övriga aktörer på marknaden hanteras i enlighet med Svensk Elmarknadshandbok och relevanta delar av de allmänna avtalsvillkoren.

Ansvarig för övervakningsplanen och rutiner för uppföljning:
Ansvarig för utarbetande av övervakningsplanen är VD. Övervakningsplanen skall fastställas av Styrelsen för Olofströms Kraft Nät AB.
Marknadschefen ansvarar för att rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen utarbetas och skickas till EI senast den 15 mars varje år. Rapporten skall vara godkänd av VD. Marknadschefen ansvarar för att rapporten publiceras på Olofströms Kraft AB:s hemsida senast den 15 mars varje år.
Marknadschefen ansvarar för att den årliga utbildningen för att motverka diskriminerade beteende.

Offentliggörande av den årliga rapporten:
Övervakningsplanen fastställs efter beslut av styrelsen, på förslag av VD som är ansvarig för upprättande av övervakningsplanen.
Den årliga rapporten avseende övervakningsplanen tas fram och fastställs av Olofströms Kraft Marknadschef.
Den årliga rapporten avseende övervakningsplanen publiceras på nätföretagets hemsida senast den 15 mars varje år. Den årliga rapporten lämnas ut till den som begär att få ta del av den.
Olofströms Kraft Nät AB skickar även den årliga rapporten till Energimarknadsinspektionen senast den 15 mars varje år.
Den årliga rapporten är föremål för en årlig översyn med kontinuerlig uppdatering under året. Den årliga översynen liksom den kontinuerliga uppdateringen dokumenteras i slutet av övervakningsplanen.