Övervakningsplan för elnätet

Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att vi som elnätsföretag agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden. I övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder vi ska genomföra för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på marknaden. 

Inrapporterade uppgifter samlas in med stöd av 3 kap. 17 a § ellagen. 

Rapporten skickas till Energimarknadsinspektionen senast den 15 mars varje år och finns även publicerad här på vår webbplats.