Konsumentens rättigheter gällande fjärrvärme

När vi som fjärrvärmeföretag gör en ändring av avtalsvillkoren ska fjärrvärmekunden skriftligen underrättas om ändringen senast två månader före den dag de ändrade villkoren ska börja gälla. I underrättelsen ska skälen för ändringen anges samt en upplysning lämnas om att fjärrvärmekunden har rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet. Om bestämmelserna inte följs får de ändrade villkoren inte tillämpas (18 § fjärrvärmelagen).

Energimarknadsinspektionen har ansvar för tillsynen över 18 § fjärrvärmelagen och får meddela de förelägganden som behövs för efterlevnaden av bestämmelsen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite (52 § fjärrvärmelagen).

 

För mer information