Konsumentens rättigheter gällande fjärrvärme

 

När vi som fjärrvärmeföretag gör en ändring av avtalsvillkoren ska fjärrvärmekunden skriftligen underrättas om ändringen senast två månader före den dag de ändrade villkoren ska börja gälla. I underrättelsen ska skälen för ändringen anges samt en upplysning lämnas om att fjärrvärmekunden har rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet. Om bestämmelserna inte följs får de ändrade villkoren inte tillämpas (18 § fjärrvärmelagen).

Energimarknadsinspektionen har ansvar för tillsynen över 18 § fjärrvärmelagen och får meddela de förelägganden som behövs för efterlevnaden av bestämmelsen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite (52 § fjärrvärmelagen).
 

Är du inte är nöjd kan du kontakta: 

Kundservice

Kontakta i första hand vår kundservice som har till uppgift att hjälpa till med kundärenden. För att underlätta hanteringen ha kunduppgifterna tillgängliga samt eventuella underlag i ärendet.
 

Extern rådgivning

Om du vill ha extern rådgivning hur du går vidare i en tvist, finns följande myndigheter och instanser att tillgå:

  • Konsumentvägledaren kontaktas genom Konsumentverkets rådgivare. Rådgivningen är gratis och opartisk.
     
  • Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning om frågor som rör elmarknaden.
     
  • Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om priser och övriga villkor för fjärrvärme enligt fjärrvärmelagen (2008:263). 

 

För mer information