Konsumentens rättigheter gällande fjärrvärme

 

När vi som fjärrvärmeföretag gör en ändring av avtalsvillkoren ska fjärrvärmekunden skriftligen underrättas om ändringen senast två månader före den dag de ändrade villkoren ska börja gälla. I underrättelsen ska skälen för ändringen anges samt en upplysning lämnas om att fjärrvärmekunden har rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet. Om bestämmelserna inte följs får de ändrade villkoren inte tillämpas (18 § fjärrvärmelagen).

Energimarknadsinspektionen har ansvar för tillsynen över 18 § fjärrvärmelagen och får meddela de förelägganden som behövs för efterlevnaden av bestämmelsen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite (52 § fjärrvärmelagen).
 

Är du inte är nöjd kan du kontakta: 

Kundservice

Kontakta i första hand vår kundservice som har till uppgift att hjälpa till med kundärenden. För att underlätta hanteringen ha kunduppgifterna tillgängliga samt eventuella underlag i ärendet.
 

Extern rådgivning

Om du vill ha extern rådgivning hur du går vidare i en tvist, finns följande myndigheter och instanser att tillgå:

  • Konsumentvägledaren kontaktas genom Konsumentverkets rådgivare. Rådgivningen är gratis och opartisk.
     
  • Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning om frågor som rör elmarknaden.
     
  • Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om priser och övriga villkor för fjärrvärme enligt fjärrvärmelagen (2008:263). 

Kundens rätt till förhandling

Kundens rätt till förhandling framgår av de allmänna avtalsvillkoren. Villkoren är en spegling av de tvingande bestämmelserna i fjärrvärmelagen. Det finns två situationer då förhandling (och medling) är aktuella; dels då fjärrvärmeleverantören initierar en förhandling om ändrade avtalsvillkor med kunden, dels efter att fjärrvärmeleverantören ensidigt har ändrat avtalsvillkoren för leveransen till konsumentens nackdel. En prisändring som fjärrvärmeleverantören ensidigt bestämmer omfattas av regler i 19-21 §§ fjärrvärmelagen.

Enligt 19§ ska kunden begära förhandling inom tre veckor från det att den meddelats om villkorsändringen. Fjärrvärmeleverantörens skyldighet att förhandla med en fjärrvärmekund om villkor för fjärrvärme innebär enligt lagstiftaren dock inte en skyldighet att komma överens.

Ansökan om medling skickas till Fjärrvärmenämnden. Nämnden är en självständig organisatorisk enhet vid Energimyndigheten. Information om nämnden och om medling finns här (länk till fjärrvärmenämnden). Fjärrvärmenämnden beviljar inte medling i alla ärenden, utan endast i de ärenden där nämnden bedömer att det finns förutsättningar för parterna att komma överens.

 

För mer information