Avlopp

När dricksvattnet har använts av hushåll och industrier leds det orena vattnet, som då blir avloppsvatten, via avloppsledningarna till reningsverket för rening. 

Olofströms kommun har idag två reningsverk, ett i Jämshög och ett i Hemsjö. Totalt behandlar verken cirka 2 miljoner m³  spillvatten varje år.