Elanvändarens rätt till avbrottsersättning enligt ellagen


Avbrottsersättning

För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar. Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar.  

Utbetalning

Avbrottsersättning skall betalas ut så snart som möjligt men senast inom sex månader från utgången av den månad då elnätsföretaget fått kännedom om avbrottet. 

Elnätsföretaget skall betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om ersättningen inte betalas ut i rätt tid. 

Avbrottsersättningen betalas ut till kunden utan att kunden behöver anmäla avbrottet till elnätsföretaget. 

Om elanvändaren inte har fått avbrottsersättning måste elanvändaren göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde. 

Jämkning

Avbrottsersättningen kan jämkas (sänkas) om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget, eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker. 

Det är elnätsföretaget som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning skall ske. 

Undantag

Elanvändaren har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på elanvändarens försummelse, om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet eller om felet beror på ett hinder utanför elnätsföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller att avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer. 

Vägledning och möjlighet att pröva 

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan tillämpas gäller kan elanvändare vända sig till exempelvis Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Om elanvändaren vill få ett beslut om avbrottsersättning prövat kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. Mer information finns att läsa här. 

Beräkning av avbrottsersättning och minimibeloppet för avbrottsersättning

Beräkningen av minimibeloppet i kronor utgår ifrån det årligen bestämda prisbasbeloppet i enlighet med gällande socialförsäkringslagstiftning. 

Nedanstående tabell sammanfattar ersättningsnivåerna för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd och beräknad årlig nätkostnad. Tabellen visar även minimibeloppen för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd. 

Avbrottsperiod i timmar Ersättning i procent av beräknad årlig nätkostnad Minimibelopp (*) i kronor
12-24 12,5 % 1 100
24-48 37,5 % 2 200
48-72 62,5 % 3 300
72-96 87,5 % 4 400
96-120 112,5 % 5 500
120-144 137,5 % 6 600
144-168 162,5 % 7 700
168-192 187,5 % 8 800
192-216 212,5 % 9 900
216-240 237,5 % 11 000
240-264 262,5 % 12 100
264-288 287,5 % 13 200
>288 300 % 14 300

* Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av kundens beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.