Enskilt avlopp

Bor du på landsbygden kan möjligheterna till att ansluta till det kommunala avloppsnätet vara begränsat. Då får avloppet lösas enskilt eller tillsammans i en liten grupp hushåll.  

I Olofströms kommun finns cirka 1 900 hushåll med eget avlopp, cirka 1 450 av dessa är permanent boende och resten är fritidshus. 

Läs mer på Miljöförbundet Blekinge Västs webbplats

Västblekinge Miljö AB (VMAB) tömmer slam i slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar hos de som har enskilda avlopp.