Elnät avgiftstaxa

Taxor 2024

Styrelsen beslutade 2023-11-17 att höja elnätstaxan med i genomsnitt 8%. Höjningen görs för att täcka de ökade kostnaderna för anslutning till det överliggande nätet (regionnätet).  

 

Taxetyp

Fast & rörlig nätavgift (inkl moms)

Mätarsäkring
Ampere

Fast avgift
kr/år

Rörlig nätavgift
öre/kWh

16 (per lgh)*

2 080 24,73

16

4 283 24,73

20

6 159 24,73

25

7 799 24,73

35

11 355 24,73

50

14 084 24,73

63

19 751 24,73

 

Energiskatt tillkommer med 53,5 öre/kWh  (inklusive moms).

Vid överföring gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar ” NÄT 2012 K (konsument) respektive NÄT 2012 N (näringsidkare).


Den fasta och rörliga nätavgiften inkluderar elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.


* Mätarsäkring 16 ampere (lägenheter) är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus. Det skall finnas en gemensam servis för fyra eller flera abonnemang varav minst tre avser bostadslägenheter, samtliga elmätare inom en huskropp skall vara samlad på ett ställe samt att fastighetsägaren har abonnemang för allmänna utrymmen (16 ampere eller större).