Elnät avgiftstaxa

Taxor 2022

Omvärldsläget och dess påverkan på energipriserna har inneburit utmaningar för oss alla. Den senaste tidens dramatiska ökning av elpriset har medfört att den prisprognos som nuvarande elnätsavgift är baserad på är kraftigt underskattad.

För att täcka de ökade kostnader vi fått på anslutningen till det överliggande nätet, beslutade styrelsen 2022-06-17 att höja elnätstaxan fr o m 2022-08-01. Elnätstaxorna finns  att hämta till höger.

 

Taxetyp

Fast & rörlig nätavgift (inkl moms)

Mätarsäkring
Ampere

Fast avgift
kr/år

Rörlig nätavgift
öre/kWh

16 (per lgh)

1 866

23,6

16

3 841

23,6

20

5 524

23,6

25

6 994

23,6

35

10 184

23,6

50

12 631

23,6

63

17 714

23,6


Energiskatt tillkommer med 36 öre/kWh (exkl moms).

Vid överföring gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och
överföring av el till sådana anläggningar ” NÄT 2012 K (konsument) resp NÄT 2012 N (näringsidkare).

De fasta och rörliga nätavgifterna inkluderar elsäkerhetsavgift med 11:10 kr, nätövervakningsavgift med 4:35 kr, elberedskapsavgift med 39:20 kr samt moms 25 %.