Elnät avgiftstaxa

Taxor 2023

Styrelsen i Olofströms Kraft beslutade 2022-11-11 att höja elnätstaxan fr.o.m. 2023-01-01. Omvärldsläget och dess påverkan på energipriserna har inneburit utmaningar för oss alla. Den senaste tidens dramatiska ökning av elpriset har medfört att den prisprognos som nuvarande elnätsavgift är baserad på är kraftigt underskattad. För att täcka de ökade kostnader vi fått på anslutningen till det överliggande nätet, beslutades att höja elnätstaxan med 10 % (inkl. moms). Elnätstaxorna finns  att hämta till höger.

 

Taxetyp

Fast & rörlig nätavgift (inkl moms)

Mätarsäkring
Ampere

Fast avgift
kr/år

Rörlig nätavgift
öre/kWh

16 (per lgh)

1 866 27,35

16

3 841 27,35

20

5 524 27,35

25

6 994 27,35

35

10 184 27,35

50

12 631 27,35

63

17 714 27,35

 

Energiskatt tillkommer med 49 öre/kWh (inklusive moms).


Vid överföring gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar ” NÄT 2012 K (konsument) resp NÄT 2012 N (näringsidkare).


* Taxa 100 är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus. Det skall finnas en gemensam servis för fyra eller flera abonnemang varav minst tre avser bostadslägenheter, samtliga elmätare inom en huskropp skall vara samlad på ett ställe samt att fastighetsägaren har abonnemang för allmänna utrymmen (taxa 101 eller större).


Den fasta och rörliga nätavgiften inkluderar elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift.