Den främsta anledningen är stigande priser på fossila bränslen, särskilt naturgas. Under hösten har Europa sett större efterfrågan på naturgas samtidigt som Ryssland har strypt sin leverans av naturgas. Detta har lett till ökade energipriser på kontinenten vilket även påverkar elpriserna i Sverige.  

Rysslands invasion av Ukraina driver ytterligare upp priserna på gas och i förlängningen svenska elpriser i södra och mellersta Sverige till fortsatt höga nivåer.