29 jun 2022

Nya elnätstaxor från och med 1 augusti 2022

Omvärldsläget och dess påverkan på energipriserna har inneburit utmaningar för oss alla. Den senaste tidens dramatiska ökning av elpriset har medfört att den prisprognos som nuvarande elnätsavgift är baserad på är kraftigt underskattad.

För att täcka de ökade kostnader vi fått på anslutningen till det överliggande nätet, beslutade styrelsen 2022-06-17 att höja elnätstaxan fr.o.m. 2022-08-01. Elnätstaxorna finns  att hämta under Elnät - Nätavgifter el.