Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy gäller för samtliga medarbetare och fastställdes 2016-05-19.

 

1. All personal ska erbjudas en god arbetsmiljö, såväl fysisk, psykisk som social.

2. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Varje medarbetare har en skyldighet att medverka i arbetsmiljöarbetet för att skapa en god arbetsmiljö.

3. Chefer och arbetsledare ska arbeta aktivt med att förebygga otillfredsställande arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen och för att hantera de brister som kan uppstå.

4. Varje anställd ska så långt möjligt erbjudas en arbetsplats och arbetsuppgifter som ger stimulans och engagemang samt möjlighet till utveckling.

5. Arbetsmiljön ska vara så bra att den är rekryteringsbefrämjande.

6. Arbetsgivaren ska systematiskt undersöka och kartlägga arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatsen. I detta ligger att klart och tydligt fördela ansvar och arbetsuppgifter som har med arbetsmiljö att göra. Den som på detta sätt fått ansvar för en viss uppgift ska också ha kunskaper och befogenheter för att kunna utföra den.

7. Samverkan i arbetsmiljöarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna ska bygga på ett brett engagemang, aktivt deltagande och en gemensam syn på betydelsen av tillfredsställande arbetsförhållanden.

8. Arbetsgivaren ska systematiskt utföra beredskapen för att kunna hantera eventuella uppkomna krissituationer på arbetsplatsen.

9. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av det vardagliga arbetet.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna inom Olofströms Kraft AB:s verksamheter minskar riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Det ger också förutsättningar för bättre kvalitet och produktivitet i arbetet.

 

Huvudpunkterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är:

1. Fastställa en arbetsmiljöpolicy och rutiner för det systematiska arbetet.

2. Fortlöpande undersöka/kartlägga arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatsen.

3. Bedöma riskerna och prioritera de brister som kommit fram i undersökningen.

4. Bestämma vem som ska åtgärda bristerna och vem som följer upp att de avhjälps.

5. Anmäla och följa upp arbetsskador/olycksfall och tillbud.

6. Göra en handlingsplan för de brister som inte kan avhjälpas omedelbart.

7. Följa upp genomförda åtgärder.

8. Årligen systematiskt redovisa/rapportera genomfört arbetsmiljöarbete och dess resultat.

Ovanstående punkter ska ligga till grund för det systematiska arbetet på alla nivåer inom bolagets alla verksamheter.

 

Ansvarsförhållanden
Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och för att planera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet. Chefer och arbetsledare har det dagliga ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna i arbetsorganisationen. Det innebär att delta aktivt i det löpande arbetsmiljöarbetet, bevaka nya föreskrifter, kartlägga risker och utreda eventuella olyckor.

 

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret
Inom Olofströms Kraft AB skall en uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret utföras, till respektive avdelning enligt beslut i aktuell uppgiftsordning för Olofströms Kraft AB. Respektive avdelning har möjlighet att fördela ansvaret vidare till verksamhetschef. Respektive avdelning kan besluta att verksamhetschef får fördela arbetsmiljöuppgifter vidare inom verksamheten. Fördelningen av arbetsmiljöansvar ska dokumenteras skriftligt samt ange till vem som arbetsledaren returnerar när ansvar och befogenheter inte räcker.