Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy gäller för samtliga medarbetare och fastställdes 2019-04-26.


Arbetsmiljöpolicy för Olofströms Kraft AB
Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att erbjuda en trivsam och trygg arbetsplats för våra medarbetare. Vi har en nollvision mot arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa och vår strävan är att alla som arbetar hos oss ska komma hem välbehållna efter varje arbetsdag.

I vår organisation betraktas arbetsmiljölagstiftningen som ett minimikrav för arbetsmiljöarbetet. Förutom att förebygga risker är vår ambition att fysiska, sociala och organisatoriska förhållanden på arbetsplatsen ska vara så goda att de tillsammans bidrar till god hälsa hos våra anställda.

På vår arbetsplats värnar vi om varandra. Alla som arbetar hos oss ska behandlas likvärdigt och med respekt. Vårt arbetsklimat ska uppmuntra och understödja våra medarbetares drivkraft, kreativitet och engagemang. Kulturen ska vara sådan att våra anställda vill stanna hos oss och att ny kompetent arbetskraft vill söka sig till oss.

För att nå våra mål arbetar vi utifrån några övergripande riktlinjer:

 1. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och en ständigt pågående förbättringsprocess som genomsyrar organisationens alla delar.
   
 2. Arbetsgivaren, dvs. styrelse och VD, har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Ansvar och uppgifter inom arbetsmiljöområdet ska skriftligt fördelas till bestämda personer eller befattningar i organisationen. De som har blivit tilldelade uppgifter ska ha nödvändiga kunskaper, resurser och befogenheter för att utföra dem. Returnering av uppgiftsfördelning ska göras skriftligt.
   
 3. Arbetsmiljöarbetet ska struktureras på ett systematiskt sätt. I praktiken innebär detta att planmässigt undersöka arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatsen, att kartlägga och bedöma de risker som finns inom respektive område, att skapa åtgärder och handlingsplaner för att eliminera/minimera riskerna och att konsekvent följa upp de beslut och åtgärder som har tagits.
   
 4. Olyckor och tillbud ska anmälas och utredas omgående. De åtgärder som inte kan genomföras omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. Samtliga åtgärder ska följas upp på ett organiserat och konsekvent sätt.
   
 5. Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Alla anställda är förpliktade att medverka i arbetsmiljöarbetet och ska förstå hur ett aktivt deltagande bidrar till en god arbetsmiljö.
   
 6. Varje anställd ska ha erforderliga kunskaper, resurser och befogenheter för att utföra sitt arbete på ett korrekt och säkert sätt. Möjlighet till personlig utveckling och arbetsrelaterad utbildning ska erbjudas till alla anställda.
   
 7. Företagshälsovården ska användas som ett stöd i arbetsmiljöarbetet när den interna kompetensen inte räcker till.
   
 8. Minst en gång om året ska en uppföljning av arbetsmiljöarbetet ske för att säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande lagar och förordningar. Denna uppföljning ska också redovisa för hur väl vi uppfyller kraven enligt vår arbetsmiljöpolicy samt konkretisera hur vi ska gå tillväga för att nå våra mål.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna inom Olofströms Kraft AB:s verksamheter minskar riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Det ger också förutsättningar för bättre kvalitet och produktivitet i arbetet.

 

Huvudpunkterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är:

1. Fastställa en arbetsmiljöpolicy och rutiner för det systematiska arbetet.

2. Fortlöpande undersöka/kartlägga arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatsen.

3. Bedöma riskerna och prioritera de brister som kommit fram i undersökningen.

4. Bestämma vem som ska åtgärda bristerna och vem som följer upp att de avhjälps.

5. Anmäla och följa upp arbetsskador/olycksfall och tillbud.

6. Göra en handlingsplan för de brister som inte kan avhjälpas omedelbart.

7. Följa upp genomförda åtgärder.

8. Årligen systematiskt redovisa/rapportera genomfört arbetsmiljöarbete och dess resultat.

Ovanstående punkter ska ligga till grund för det systematiska arbetet på alla nivåer inom bolagets alla verksamheter.

 

Ansvarsförhållanden
Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och för att planera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet. Chefer och arbetsledare har det dagliga ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna i arbetsorganisationen. Det innebär att delta aktivt i det löpande arbetsmiljöarbetet, bevaka nya föreskrifter, kartlägga risker och utreda eventuella olyckor.

 

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret
Inom Olofströms Kraft AB skall en uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret utföras, till respektive avdelning enligt beslut i aktuell uppgiftsordning för Olofströms Kraft AB. Respektive avdelning har möjlighet att fördela ansvaret vidare till verksamhetschef. Respektive avdelning kan besluta att verksamhetschef får fördela arbetsmiljöuppgifter vidare inom verksamheten. Fördelningen av arbetsmiljöansvar ska dokumenteras skriftligt samt ange till vem som arbetsledaren returnerar när ansvar och befogenheter inte räcker.