09 nov 2015

Åtgärder för att förhindra översvämning i Olofströms samhälle

I princip allt vatten från sjöarna Immeln, Raslången och Halen rinner ut via Halens utlopp vid Volvos Cars industriområde i Olofström. Vid höga flöden i vattensystemet riskerar både industriområdet och andra delar av Olofströms samhälle att översvämmas, en risk som dessutom ökar i takt med klimatförändringarna. Vid en sådan översvämning riskeras stora ekonomiska värden och samhällsviktiga funktioner. 

Översvämningsrisken har varit känd länge och diskussioner om hur situationen ska åtgärdas har pågått med berörda kommuner, länsstyrelser och räddningstjänsten. De senaste åren har ett antal utredningar om olika åtgärder för att lösa problemet genomförts.

Mot bakgrund av de utredningar som genomförts och de diskussioner som förts kring regleringen av Immeln, har Volvo Cars, Olofströms Energiservice AB och Olofströms kommun tagit ett gemensamt beslut att söka tillstånd enligt miljöbalken för att dels riva ut Immelnregleringen och ersätta den med en permanent tröskel, dels anlägga en skyddsport vid Alltidhult. Skyddsporten ska endast tas i bruk när högflöden annars skulle hota Volvo Cars och Olofströms samhälle.

Läs mer i Samrådsunderlag (PDF).